Informacje o firmie

Strefa dla klientów i partnerów biznesowych.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Wykorzystywanie danych osobowych

Zasady współpracy

Informacje o zapamiętywaniu danych

FAQ

Jak długo trWA tworzenie stron internetowych ?

Wszysto zależy od złożoności projektu. Dla przykładu jak proste projekty strony-wizytówki realizujemy w 5 dni roboczych, tak zbudowanie zaawansowanego portalu może zająć 4 miesiące. Jednak trzymamy się ustalonych z klientami terminów.

Co oznacza, że strona jest responsywna?

Strona responsywna jest to strona idealnie dopasowująca się do ekranu i typu urządzenia (komputer, tablet, telefon etc). Brak oddzielnej strony mobilnej „dobrze” wdziane jest przez wyszukiwarki tj. Google, ale także znacznie poprawia walory estetyczne i czytelność wyświetlanej dobrze zaprojektowanej strony.

Czy możliwe jest przebudowanie strony, którą już posiadam?

Możliwe jest przebudowanie stron opartej na CMS. Ilość poprawek dla danego wariantu i ceny kolejnych wyszczególnione zostały w cenniku usług.

Co to jest system CMS?

CMS jest to system zarządzania treścią (ang. Content Managment System) – oprogramowanie pozwalające na łatwą modyfikację strony przez redakcyjny personel nietechniczny.

W jakich technologiach tworzone są strony internetowe?

Tworzone przez nas strony wykorzystują technologie HTML5/CSS3. W przypadku stron opartych na CMS wykorzystujemy oprogramowanie Open Source jak WordPress, Joomla, Drupal etc. W przypadku sklepów jak wyżej – oprogramowanie Open Source jak PrestaShop. W przypadku bardziej zaawansowanych projektów wdrażamy rozwiązania zarówno komercyjne jak i autorskie.

Ile trzeba czekać na efekty pozycjonowania?

Pozycjonowanie stron zależy od wielu czynników. Liczą się zarówno treści na samej tronie jak i jej wykonanie techniczne. Znaczenie ma też konkurencyjność branży w której zakresie działa dana strona. Pierwsze efekty wypozycjonowania nowej strony WWW mogą pojawić się dopiero po tygodniach pracy. Jest to proces nie tylko długoterminowy, ale wymaga też systematyczności. Zasady pozycjonowania nieustannie podlegają modyfikacjom.

Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Klientów stron internetowych portalu https://amiverse.pl (“Portal”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów Portalu jest właściciel i operator Portalu – FAMI Sp. z o.o. z siedzibą w (40-863) Katowicach, ul. Mamoka 3, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636655 NIP 6342872686 REGON 355423019.
 3. AmiVerse przetwarza dane przekazywane przez Klientów stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Portalu, w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji, składania i realizacji zamówień oraz realizacji innych usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, określonych w Regulaminie, a także wystawiania faktur, rachunków i sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń.
 4. AmiVerse może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów Portalu niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną między nimi:
  1. a) nazwisko i imiona Klienta;
   b) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
   c) adres zameldowania na pobyt stały;
   d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c);
   e) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta;
   f) adresy elektroniczne Klienta.
 5. AmiVerse przetwarza też dane pozyskiwanie automatycznie (takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te jednak nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby, której dotyczą. Dane pozyskane w związku z analizą logów serwera wykorzystywane są jedynie w celach technicznych związanych z administracją Portalu oraz do prowadzenia statystyk oglądalności stron internetowych.
 6. AmiVerse może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. a) oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 4;
   b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
   c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
   d) informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. AmiVerse przechowuje dane osobowe Klientów stron jedynie przez okres niezbędny do realizowania usług, o których mowa w Regulaminie, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Klientów zostają usunięte z systemów.
 8. Przetwarzanie danych osobowych Klientów stron w innym celu niż wskazany w zdaniach poprzednich (takim jak marketing usług świadczonych przez AmiVerse lub otrzymywanie informacji handlowej) może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Klienta i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Portalu przed zawarciem umowy, a także zrealizowania innych usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Klienta, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez AmiVerse zależy od uzyskania zgody Klienta.
 10. Klient ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, uzupełniania jak również może w każdym czasie żądać zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, zwracając się pisemnie na adres: FAMI sp. z o.o., ul. Mamoka 3, 40-863 Katowice lub drogą mailową na adres [email protected].
 11. Przetwarzanie przez AmiVerse danych osobowych Klientów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).
 12. Strony Portalu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą AmiVerse przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. AmiVerse zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Klientów Portalu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów Portalu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.
 13. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Portalu są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony AmiVerse.
 14. AmiVerse zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu.
 15. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych Portalu prosimy kierować na adres e-mail: [email protected].

Regulamin

 

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania z Portalu pod nazwą Slub.FamiFotoVideo oraz zasady świadczenia Usług z jego wykorzystaniem, a także zasady sprzedaży za pośrednictwem tego Portalu Towarów i Usług Foto Video oferowanych przez FAMI, prawa i obowiązki FAMI oraz Klientów związane ze świadczeniem Usług, korzystaniem z Portalu oraz ze sprzedażą Towarów i Usług Foto Video za pośrednictwem Portalu oraz zasady funkcjonowania Portalu. Regulamin określa:
a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
b.i. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się FAMI;
b.ii. zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym;
c. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną;
e. zasady funkcjonowania i korzystania z Portalu, w tym:
e.i. zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego tj. zawierania za pośrednictwem Portalu umów sprzedaży Towarów i Usług Foto Video w ramach Sklepu Internetowego, zasady składania zamówień na Towary i Usług Foto Video oraz zasady realizacji zamówień na Towary i Usług Foto Video w ramach Sklepu Internetowego;
e.ii. zasady świadczenia przez FAMI pozostałych Usług za pośrednictwem Portalu.
2. Dane kontaktowe FAMI są następujące:
a) FAMI Sp. z o.o., adres : 40-079 Katowice, ul. Gliwicka 2 lokal 6
b) telefon: +48 509-259-596
c) adresy strony internetowej: http://www.slub.famifotovideo.pl
d) adres mailowy do kontaktu: [email protected]

Pliki cookies

 1. Na stronach internetowych związanych z funkcjonowaniem Portalu wykorzystywana jest technika plików “cookies”.
 2. Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
 4. Rodzaje plików “cookies”:
  1. a) „Tymczasowe” pliki cookies związane z sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z danej witryny.
   b) „Trwałe” pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika).
   c) „Analityczne” pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
   d. „Funkcjonalne” pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy na czyimś blogu.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

AmiVerse.pl

Copyright AmiVerse 2018

FAMI Sp. z o.o. NIP 6342872686, nr konta bankowego 35 2490 0005 0000 4600 8063 6090